راكه ياندن

سلاو له كشت ممونديان له هه رشوينك بن

ئه م سايته بو ناساندنى عشيرتى ممونده! بو ئيوه يه و له خزمه تى ئيوه دايه ؟ داوام له هه موو به جكه شيريكى ئه م عه شيره ته هه يه به نيرو به مى ج بيرو ج لاو وه ج مندال ؟ هه ر كى بيت زانيارى له سه ر عشيره ته كه هه بيت له ريكايى ئه م سايته وه ئاشنايى بكات به روله كانى ئه م عشيره ته و هه موو جيهان ؟

هاوكارى كردنتان خزمت كردنه به خوتان